Až 80 % odpadu, ktorí ľudia vyhodia do kontajnera na zmesový odpad, patrí do inej nádoby. Veľkú časť tohto odpadu – približne 45 % tvoril donedávna kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko Martina Gaislová hovorí nielen o tom, ako sme na Slovensku nabehli na systém triedeného zberu kuchynského odpadu, ale aj o tom, prečo je dôležité bioodpad triediť, a aké  najčastejšie chyby robíme pri jeho triedení.