Prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc. pôsobí na Katedre environmentálnej ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Od roku 2013 ako profesor. V roku 2019 sa stal dekanom fakulty a je ním doteraz.

Venuje sa výskumu semiautomatizovaných umelo inteligentných systémov pre promptnú detekciu inváznych druhov s patogénnym a karanténnym potenciálom na poľnohospodársku krajinu, s osobitným zreteľom na rad Thysanoptera, ako aktuálny problém dopadu klimatickej zmeny v synergii s globalizáciou obchodu s biologickými komoditami.

Jeho pozornosť sa koncentruje aj na výskum vo viacerých „centrách endemizmu“ a „biodiversity hotspots“, v súčasnom období predovšetkým na región rovníkovej Afriky (Kamerun) a juhoamerických stolových hôr (Venezuela), v rámci ktorých sa podieľal na opise viacerých nových druhov pre vedu.

Je autorom vyše 100 vedeckých článkov, 11 vedeckých monografií, 9 vysokoškolských učebníc a učebných textov a 200 iných publikácií.